1- در یک جمعیت 100 تایی ازمگس سرکه با تعدادژنوتیپ های 70GG+20Gg+10ggفراوانی آلل های G وg ، به ترتیب کدام است ؟ ج : 8/0 و 2/0

 

2-در یک جمعیت ، فراوانی افراد مبتلا به تالاسمی ماژور 4% است. فراوانی افراد ناقل (تالاسمی مینور ) چند درصد است ؟ ج : 32%

 

3- اگر فراوانی آلل غالب یک صفت5/2 باشد، در تعادل هاردی واینبرگ فراوانی فنوتیپ افراد غالب چقدر است ؟ ج: 25/16

 

4- اگر در جمعیتی2000تایی از مگس های سرکه که تعادل هاردی – واینبرگ در آن برقرار است ، فراوانی افراد دارای فنوتیپ مغلوب بال کوتاه 16% باشد ، چه تعدادی از افراد این جمعیت ، بال بلند خالص هستند ؟ ج : 720

 

5- قدرت مزه کردن ماده’ تلخی به نام PTC (فنیل تیو کاربامید) را آلل بارز T کنترل می کند. دریک جمعیت 75% افراد مزه،PTC را تشخیص می دهند . فراوانی افراد ناخالص چند درصد است . ج : 50%

 

6- یکی از سیستم های گروه خونی ، سیستم MN می باشد، افراد میتوانند سه نوع فنوتیپ متفاوت داشته باشند M ،MN، N که ژنوتیپهای آنها به ترتیب MM،MN،NN می باشد. در یک جمعیت با تعادل هاردی واینبرگ ، فراوانی آلل M برابر 4/0 است .فراوانی گروه های خونی N و MN را پیداکنید . ج : 48/0 و 36/0

 

7- در یک جمعیت ، فراوانی بیماران فنیل کتونوری 1 به 10000 است . فراوانی آلل ایجاد کننده’بیماری چقدر است ؟ ج : 01/0

 

8- در صورتیکه فراوانی صفت مغلوب اتوزومی در جمعیتی که در تعادل به سر می برد ، برابر با 1 به10000 باشد ، فراوانی افراد هتروزیگوت در آن جمعیت چقدر است ؟ ج : 198/0

 

9- اگر از هر 5000 نفر ، دو نفر به بیماری آلبینیسم ( مغلوب اتوزومی ) مبتلا باشند ، مطلوب است : الف) فراوانی ناقلین ب) تعداد افراد ناقل

 

10- اگر فراوانی ژن Rh منفی در یک جمعیت 3/0 باشد،چه درصدی از افرادجمعیت مزبور Rh مثبت هتروزیگوس هستند ؟ ج : 42%

 

11- در یک جمعیت 1000 نفری با تعادل هاردی واینبرگ اگر 10 نفر به یک بیماری اتوزومی مغلوب مبتلا باشند ، چند نفر هتروزیگوس هستند ؟ ج :180

 

12- در یک جامعه ده هزار نفری ، 36 نفر مبتلا به یک بیماری مغلوب اتوزومی زندگی می کنند ، فرکانس آلل این بیماری در این جامعه چقدر است ؟ ج : 06/

 

13- فراوانی ژنوتیپی در یک جمعیت بصورت AA24/0 ، Aa32/0 ، aa44/0 است . فراوانی A و AA در نسل بعد چقدر است ؟ ج : 4/0 و 24/0

 

14- فرض شود که در یکی از جمعیت های آدمی فراوانی آلل صفت لوله کردن زبان برابر 4/0 باشد.( C الل لوله کردن c آلل عدم این توانایی) . فراوانی های ژنوتیپی و فنوتیپی مورد انتظار درحالت تعادل این جمعیت کدام اند ؟

ج : فراوانی های ژنوتیپی cc36/0 ، Cc48/0 ،CC 16/0 و فراوانی های فنوتیپی cc36/0 ، (CC+Cc) 64/0

 

15- در کدام فراوانی آللی ،ژنوتیپ هتروزیگوس (Aa) دو برابر فراوانی ژنوتیپ هموزیگوس مغلوب (aa) در یک جمعیت با تعادل هاردی واینبرگ خواهد بود ؟ ج: 5/0

 

16- اگر فراوانی یک عارضه اتوزومی ونهفته ژنتیکی در یک جمعیت مندلی ودر حال تعادل 0009/0 باشد ، فراوانی آلل غالب و فراوانی هتروزیگوت ها را حساب کنید . ج : 97/0 058/0

 

17- اگر فراوانی فنوتیپ بارز (غالب)یک جفت ژن اتوزومی در یک جمعیت 19/0 باشد وجمعیت بصورت تصادفی آمیزش نماید،فراوانی آلل های بارز و نهفته چقدر است ؟ ج : 1/0 و 9/0

 

18- فراوانی ژن نهفته اتوزومی در یک نمونه 3/0 است ،با فرض اینکه تعداد کل این نمونه1800 نفر باشد تعدادافراد با فنوتیپ بارز چند نفر است ؟ ج : 1638

 

19- در کشور آمریکا از هر 10000 نوزادی که به دنیا می آید ، یک نوزاد مبتلا به بیماری PKU ( فنیل کتونوریا ) می باشد . این بیماری نوعی ناهنجاری متابولیسمی است که منجر به عقب افتادگی ذهنی می شود . چنانچه بدانیم که این بیماری در اثر یک آلل مغلوب ایجاد می شود ، مطلوب است فراوانی : الف ) افراد مبتلا به PKU ب) افراد هتروزیگوس ج) افراد سالم

ج :0001/0 ، 0198/0 ، 98/0

 

20- دریک جمعیت که برای یک ژن ، دو آلل B و b وجود دارد فراوانی آلل B برابر با 7/0 است ، چنانچه جمعیت در تعادل باشد فراوانی افراد هتروزیگوت چیست ؟ ج :42/

 

21- دریک جمعیت باتعادل هاردی واینبرگ،16% افرادیک صفت نهفته رانشان میدهند.فراوانی آلل غالب رادراین جمعیت بدست آورید. ج:6/0

 

22- در یک جمعیت 400 تایی از مگس سرکه ، چنانچه فراوانی افراد بال بلند ( LL ) برابر 325/0 ، فراوانی افراد بال بلند نا خالص ( Ll ) 49/0 وفراوانی افراد بال کوتاه ( ll ) 185/0 باشد :

الف)تعداد افراد با هر یک از ژنوتیپهای LL ، Ll ، ll چیست ؟

ب) فراوانی الل L و l را محاسبه کنید . ج : 130،196،74 57/0 ، 43/0

 

23- اگر فراوانی آلل تالاسمی ( t ) در یک جمعیت 10% باشد ،فراوانی افراد دارای آلل تالاسمی چقدر است ؟ ج : 19/0

 

24- در یک جمعیت متعادل ، اگر فراوانی ژن بیماری کم خونی داسی شکل 2/0 باشد ، فراوانی افراد سالم ناقل چقدر است ؟ ج: 32/0

 

25- در یک جمعیت متعادل ، اگر فراوانی گامت های رنگ سفید در گیاه لاله عباسی 6/0 باشد ، فراوانی گل های صورتی چیست؟ ج: 48/0

 

26- حدود 70% از کل سفیدپوستان آمریکای شمالی مزه’ فنیل تیو کاربامید را درک می کنند و بقیه نمی توانند این مزه را تشخیص دهند . قابلیت درک مزه با آلل غالب T وعدم قابلیت در درک این مزه با آلل مغلوب t تعیین می شود . اگر فرض شود که این جمعیت در حال تعادل باشد ، فراوانی های ژنوتیپی و آللی این جمعیت چقدر است ؟

ج:فراوانی های آللی pوq : 0/45 و 55/0 tt3/0،Tt5/0،TT2/0

 

27- در جمعیتی که 01/0 افراد به کم خونی داسی شکل مبتلا هستند چند در صد افراد جامعه زنان هموزیگوت غالب هستند ؟ ج:5/40

 

28- در یک جمعیت که در تعادل هاردی واینبرگ است اگر فراوانی ژن هموفیلی (b) 05/0 باشد ، چه نسبتی از مردان و زنان این جمعیت هموفیل هستند ؟ ج: 5% 25/0

 

29- صفت کوررنگی توسط ژن مغلوب وابسته به جنس کنترل می شود در جمعیتی فراوانی مردان کوررنگ 10% گزارش شده است . فراوانی خانم های حامل ولی به ظاهر سالم چند در صد است ؟ ج: 18%

 

30- یک ژن وابسته به جنس و نهفته در مگس سرکه نر، در یک جمعیت وحشی با فراوانی 05/0دیده می شود . فراوانی هموزیگوت های نهفته این ژن و هتروزیگوت های آن در افراد ماده به ترتیب چقدر است ؟ ج: 0025/0 095/0

 

31- سفیدی چشم مگس سرکه ، وابسته به جنس است . در مگس سرکه 9% نرها چشم سفید دارند که توسط یک آلل نهفته کنترل می شوند . فراوانی هتروزیگوت ها در ماده ها با توجه

به تعادل هاردی واینبرگ چقدر است ؟ ج: 1638/0

 

32- اگر فراوانی الل کوررنگی ( وابسته به جنس مغلوب ) در جمعیتی متعادل0/1 باشد چه نسبتی از مردان و زنان این جامعه مبتلا به این بیماری خواهند بود ؟ ج:200/11

 

33- اگر در جمعیتی متعادل 15 درصد مردها هموفیل باشند چه نسبتی از اعضای این جمعیت ، زنان ناقل هموفیلی خواهند بود ؟ ج: ۶درصد

تهیه و تنظیم مقیمیتاريخ : ۱۳٩٢/٩/۱٧ | ٦:۳۱ ‎ب.ظ | نویسنده : سید محسن مقیمی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.